Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Wellmass, s.r.o.,  Kazanská 12257/5B 821 06 Bratislava

IČO: 48258067, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 106007/B

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Wellmass, s.r.o.,  Kazanská 12257/5B 821 06 Bratislava, IČO: 48258067, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 106007/B (ďalej len „predávajúci“ ) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru/služieb na internetovej stránke spoločnosť www.wellmass.sk

 

 

Identifikácia predávajúceho

Wellmass, s.r.o.

Kazanská 12257/5B 821 06 Bratislava

IČO: 48258067

DIČ: 2120117021

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 106007/B

e mail: info@wellmass.sk

tel. +421 948 095 806

 

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 132

Právny odbor

tel. č. 02/58272 121, 02/58272 124, 02/58272 126, 02/58272 147

www.soi.sk

 

 

Článok I Všeobecné ustanovenia

 • 1. Návrh na uzatvorenie zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky na internetovej stránke predávajúceho a predmetom ktorej je odplatný prevod tovaru / služieb (tovarom sa rozumejú poukážky, popis ktorých sa nachádza na príslušnej webovej stránke predávajúceho (ďalej len „poukážka“) a je fyzicky vytlačená resp. odoslaná kupujúcemu mailom a ktorej predmetom je služba. Službou sa rozumie poskytovanie masáží a wellness, v súlade s predmetom činnosti predávajúceho) a to za cenu a podmienok uvedených v objednávke (ďalej len „objednávka“).

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju emailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Na email môžu byť zaslané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Objednávku je možné vykonať aj emailom, alebo telefonicky.

 • 2. Akceptácia objednávky je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii služby, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene, údaj o termíne dodania, názov a údaje o mieste, kde má byť služba dodaná, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho (pri nákupe poukážky).
 • 3. Wellness a masáž je možné uhradiť bankovým prevodom alebo na osobne. Služba je vykonaná predávajúcim v stanovenom termíne.

Pri objednaní poukážok a po úhrade kúpnej ceny bankovým prevodom v e-shope predávajúci zašle poukážku na emailovú adresu kupujúceho alebo telefonicky kontaktuje kupujúceho. Pri osobnej úhrade je kupujúcemu vystavené potvrdenie okamžite.

 • 4. Pre účely týchto VOP sa predávajúcim chápe Wellmass, s.r.o ako poskytovateľ masérskych služieb prostredníctvom a v prevádzke Wellmass, Cofe & Wellness, Vlastnenecké námestie 8/9, 851 01 Bratislava a kupujúcim je zákazník Wellmass, Cofe & Wellness.
 • 5. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

o             a) o hlavných vlastnostiach, charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie informoval na príslušnej webovej stránke predávajúceho,

o             b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej webovej podstránke predávajúceho,

o             c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, ak ich má informoval na príslušnej webovej stránke predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej webovej stránke predávajúceho,

o             d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v týchto obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

o             e) o celkovej cene tovaru alebo služby a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, informoval na webovej stránke predávajúceho,

o             f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

o             g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

o             h) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru / poskytnutí služby predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”).

o             i) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

o             j) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v bode 5 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na webovej stránke predávajúceho,

o             k) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený naj webovej stránke predávajúceho,

 

Článok II Práva a povinnosti predávajúceho

 • 1. Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou (mailom) kupujúcemu službu v dohodnutej kvalite a lehote, v prípade zaslania poukážky na službu túto doručiť dohodnutým spôsobom

 • 2. Predávajúci informoval kupujúceho o všetkých náležitostiach využitia služby a tieto informácie sa nachádzajú na webovej stránke predávajúceho.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanú službu / tovar.

 • 3. Ak z kapacitných dôvodov nie je schopný predávajúci poskytnúť službu v lehote dohodnutej v zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu na: info@wellmass.sk. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu a vrátenia tovaru / t.j. poukážky, rezervácie na masáž a wellness. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

Článok III Práva a povinnosti kupujúceho

 • 1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 • 2. Kupujúci je povinný:

o             a) dostaviť sa v dohodnutom termíne na miesto kde má byť služba poskytnutá.

o             b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti.

 • 3. Kupujúci má právo na dodanie poukážky v objednanom množstve, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 • 4. Za stratu poukážky nesie zodpovednosť kupujúci.

 

Článok IV Dodacie podmienky

 • 1. Predpokladaný termín poskytnutia služby je uvedený na internetovej stránke v sekcii rezervácie, kde si kupujúci môže vybrať termín poskytnutia služby. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkanej služby.

Pri objednávke poukážok a úhrade stanovenej ceny kupujúcim je predávajúci povinný dodať poukážky stanoveným spôsobom do 5 pracovných dní. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať poukážku na služby v lehote 5 pracovných dní, kupujúci ho vyzve, aby dodal poukážku na služby v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 • 2. Kupujúci je oprávnený v prípade neposkytnutia služby predávajúcim v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

 

Článok V Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

 • 1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy z dôvodu nedostupnosti služby alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu zákazníkovi v lehote určenej na základe objednávky alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 • 2. Každý tovar (poukážka) zakúpený na internetovej stránke môže kupujúci vrátiť alebo vymeniť a odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 30 dní odo dňa jeho prevzatia. Po uplynutí tejto lehoty je nie je odstúpenie možné. Kupujúci môže reklamovať poskytnutie samotnej služby spôsobom uvedeným v reklamačnom poriadku.
 • 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci dostane poukážku emailom alebo ju osobne prevezme.
 • 4. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ chce kupujúci poukážku vrátiť je potrebné kontaktovať na e mail: info@wellmass.sk
 • 5. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

o            a) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Ide o poskytnutie služieb wellessu a masáže.

o             b) v prípade služieb spomínaných v bode a) tohto odseku je možne odstúpiť od zmluvy dlhšom ako 24 hodín pred dohodnutým termínom. Pokiaľ chce kupujúci odstúpiť od zmluvy v termíne do 24 hodín pred začatím služby je potrebné kontaktovať na e mail: info@wellmass.sk. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno a priezvisko, e-mail, objednanú službu.

o             c) V prípade ak kupujúci zruší objednávku v termíne kratšom ako 24 hodín pred dohodnutým termínom je povinný uhradiť dohodnutú sumu služby v plnej výške  Túto sumu môže uhradiť osobne alebo bankovým prevodom po zaslaní faktúry.

 

Článok VI Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 • 1. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva poukážka vlastníctvom spoločnosti Wellmass, s.r.o a kupujúci nadobúda vlastnícke právo až úplným zaplatením ceny.
 • 2. Nebezpečenstvo škody na poukážke prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s poukážkou a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

Článok VII Platobné podmienky

 • 1. Cena za službu je dohodnutá v zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za dohodnutú službu v lehote podľa zmluvy.
 • 2. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru / vykonania služby na miesto dodania, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie služby kupujúcemu. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do uplynutia doby ich trvania. Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky

Možnosti platby:

o             – Bankovým prevodom, internet bankingom.

o             – V hotovosti: pri osobnom prevzatí v prevádzke. Pri osobnom odbere je možné platiť v hotovosti alebo platobnou kartou, alebo darčekovými kupónmi, s ktorými má predávajúci podpísanú zmluvu.

o             – Platobnou kartou online: Pomocou platobnej brány CardPay online.

 

 

Článok VIII Záverečné ustanovenia

 • 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 18.1.2019.
 • 2. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
 • 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ alebo telefonicky.
 • 4. V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • 5. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • 6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.